آراز وردپرس
پشتیبانی : 8 صبح تا 12 شب

آموزش اضافه کردن Breadcrumbs بدونه افزونه

مسیر کاربر در وردپرس

Breadcrumbs WordPress Arazwp

مسیر کاربر در وردپرس باعث بهبود تجربه کاربری می شود.
مسیر راهنما ( Breadcrumbs )  یک روش کارآمد برای ارائه گزینه های مفید جهت یابی وب سایت هستند و برای سئو سایت بسیار سودمند هستند.

Breadcrumbs در وردپرس چیست؟

breadcrumbs ریز آدرس هایی هستن که در وب سایت ها برای راهنمایی بیشتر کاربران و موتور های جستجو به کار میرود. breadcrumb یک مسیر متن کوچک است، که در بیشتر مواقع در قسمت بالای صفحه قرار دارد.
ریز آدرس ها یا breadcrumb هم چنین در گوگل هم نمایش داده می شوند. اگر از Yoast SEO استفاده می کنید موتورهای جستجو می توانند این اطلاعات را بیابند و این ریز آدرس ها را در نتایج جستجوهای خود نمایش دهند

Breadcrumbs WordPress google Arazwp

افزونه Yoast SEO Premium این کار را برای شما بخوبی انجام میدهد

ولی ما امروز در آراز ورد پرس روش دستی انجام این کار رو به شما یا خواهیم داد با آراز وردپرس همراه شوید تا روش انجام این کار رو به شما یاد بدیم

اولین قدم کد های زیر را آخر فایل functions.php کپی کنید

<?php 
function get_hansel_and_gretel_breadcrumbs() {
  $here_text = __( '<span><a href="/">خانه</a></span>' );
  $link_before = '<span>';
  $link_after = '</span>';
  $link_attr = ' rel="v:url" property="v:title"';
  $link = $link_before . '<a' . $link_attr . ' href="%1$s">%2$s</a>' . $link_after;
  $delimiter = ' ';
  $before = '<span class="current">';
  $after = '</span>';
  $page_addon = '';
  $breadcrumb_trail = '';
  $category_links = '';
  $wp_the_query = $GLOBALS[ 'wp_the_query' ];
  $queried_object = $wp_the_query->get_queried_object();
  if ( is_singular() ) {
    $post_object = sanitize_post( $queried_object );
    $title = apply_filters( 'the_title', $post_object->post_title );
    $parent = $post_object->post_parent;
    $post_type = $post_object->post_type;
    $post_id = $post_object->ID;
    $post_link = $before . $title . $after;
    $parent_string = '';
    $post_type_link = '';
    if ( 'post' === $post_type ) {
      $categories = get_the_category( $post_id );
      if ( $categories ) {
        $category = $categories[ 0 ];
        $category_links = get_category_parents( $category, true, $delimiter );
        $category_links = str_replace( '<a', $link_before . '<a' . $link_attr, $category_links );
        $category_links = str_replace( '</a>', '</a>' . $link_after, $category_links );
      }
    }
    if ( !in_array( $post_type, [ 'post', 'page', 'attachment' ] ) ) {
      $post_type_object = get_post_type_object( $post_type );
      $archive_link = esc_url( get_post_type_archive_link( $post_type ) );
      $post_type_link = sprintf( $link, $archive_link, $post_type_object->labels->singular_name );
    }
    if ( 0 !== $parent ) {
      $parent_links = [];
      while ( $parent ) {
        $post_parent = get_post( $parent );
        $parent_links[] = sprintf( $link, esc_url( get_permalink( $post_parent->ID ) ), get_the_title( $post_parent->ID ) );
        $parent = $post_parent->post_parent;
      }
      $parent_links = array_reverse( $parent_links );
      $parent_string = implode( $delimiter, $parent_links );
    }
    if ( $parent_string ) {
      $breadcrumb_trail = $parent_string . $delimiter . $post_link;
    } else {
      $breadcrumb_trail = $post_link;
    }
    if ( $post_type_link )$breadcrumb_trail = $post_type_link . $delimiter . $breadcrumb_trail;
    if ( $category_links )$breadcrumb_trail = $category_links . $breadcrumb_trail;
  }
  if ( is_archive() ) {
    if ( is_category() || is_tag() || is_tax() ) {
      $term_object = get_term( $queried_object );
      $taxonomy = $term_object->taxonomy;
      $term_id = $term_object->term_id;
      $term_name = $term_object->name;
      $term_parent = $term_object->parent;
      $taxonomy_object = get_taxonomy( $taxonomy );
      $current_term_link = $before . $term_name . $after;
      $parent_term_string = '';
      if ( 0 !== $term_parent ) {
        $parent_term_links = [];
        while ( $term_parent ) {
          $term = get_term( $term_parent, $taxonomy );
          $parent_term_links[] = sprintf( $link, esc_url( get_term_link( $term ) ), $term->name );
          $term_parent = $term->parent;
        }
        $parent_term_links = array_reverse( $parent_term_links );
        $parent_term_string = implode( $delimiter, $parent_term_links );
      }
      if ( $parent_term_string ) {
        $breadcrumb_trail = $parent_term_string . $delimiter . $current_term_link;
      } else {
        $breadcrumb_trail = $current_term_link;
      }
    } elseif ( is_author() ) {
      $breadcrumb_trail = __( 'Author archive for' ) . $before . $queried_object->data->display_name . $after;
    } elseif ( is_date() ) {
      $year = $wp_the_query->query_vars[ 'year' ];
      $monthnum = $wp_the_query->query_vars[ 'monthnum' ];
      $day = $wp_the_query->query_vars[ 'day' ];
      if ( $monthnum ) {
        $date_time = DateTime::createFromFormat( '!m', $monthnum );
        $month_name = $date_time->format( 'F' );
      }
      if ( is_year() ) {
        $breadcrumb_trail = $before . $year . $after;
      } elseif ( is_month() ) {
        $year_link = sprintf( $link, esc_url( get_year_link( $year ) ), $year );
        $breadcrumb_trail = $year_link . $delimiter . $before . $month_name . $after;
      } elseif ( is_day() ) {
        $year_link = sprintf( $link, esc_url( get_year_link( $year ) ), $year );
        $month_link = sprintf( $link, esc_url( get_month_link( $year, $monthnum ) ), $month_name );
        $breadcrumb_trail = $year_link . $delimiter . $month_link . $delimiter . $before . $day . $after;
      }
    } elseif ( is_post_type_archive() ) {
      $post_type = $wp_the_query->query_vars[ 'post_type' ];
      $post_type_object = get_post_type_object( $post_type );
      $breadcrumb_trail = $before . $post_type_object->labels->singular_name . $after;
    }
  }
  if ( is_search() ) {
    $breadcrumb_trail = __( '<p>عبارت جستجوی شما</p>' ) . $before . get_search_query() . $after;
  }
  if ( is_404() ) {
    $breadcrumb_trail = $before . __( '<p>صفحه مورد نظر شما وجود ندارد</p><span class="erross404">Error 404</span>' ) . $after;
  }
  if ( is_paged() ) {
    $current_page = get_query_var( 'paged' ) ? get_query_var( 'paged' ) : get_query_var( 'page' );
    $page_addon = $before . sprintf( __( ' ( Page %s )' ), number_format_i18n( $current_page ) ) . $after;
  }
  $breadcrumb_output_link = '';
  $breadcrumb_output_link .= '<div id="breadcrumb">';
  if ( is_home() || is_front_page() ) {
    if ( is_paged() ) {
      $breadcrumb_output_link .= $here_text . $delimiter;
      $breadcrumb_output_link .= '<a href="' . $home_link . '">' . $home_text . '</a>';
      $breadcrumb_output_link .= $page_addon;
    }
  } else {
    $breadcrumb_output_link .= $here_text . $delimiter;
    $breadcrumb_output_link .= $delimiter;
    $breadcrumb_output_link .= $breadcrumb_trail;
    $breadcrumb_output_link .= $page_addon;
  }
  $breadcrumb_output_link .= '</div>';
  return $breadcrumb_output_link;
} ?>

برای نمایش در هر قسمتی که دلتون می خواد از قطعه کد زیر استفاده کنید

<?php echo get_hansel_and_gretel_breadcrumbs(); ?>
نظرات کاربران